English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632442      線上人數 : 21
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [57/230]
  專書 [38/50]
  專書之單篇 [26/46]
  研究報告 [20/105]
  學位論文 [161/167]
  視聽著作 [10/27]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 9(6.29%)
  含全文筆數: 138(96.50%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 138(100.00%)
  下載大於10次: 130(94.20%)
  檔案下載總次數: 36073(23.58%)

  最後更新時間: 2023-05-29 23:15


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 83. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Barnett, George A. [1/1]
  Blackburn, Robin [1/1]
  Chao, Ya-ly   [10/10]
  Chen, Shih-Chung [1/1]
  Chen Yu-Lin [4/4]
  Chen, Yu-Lin (yulin0703@gmail.com) [1/1]
  Chen, Yu-lin(yulin0703@gmail.com) [2/2]
  Chen, Yu-Yin [2/2]
  Chen Yulin   [8/8]
  Chen, Yulin (yulin0703@gmail.com) [1/1]
  Chen*, Yu-Yin [1/1]
  Fu, King-wa [1/1]
  Huang, Jenn-jia   [5/5]
  Katsuhiro Mouri [2/2]
  Koichi Shimizu [1/1]
  Lai, Ting-Sheng [1/1]
  Lai, Tingsheng [1/1]
  Lee, Mei-hua [1/1]
  Lee, Yi-Lin [1/1]
  Li Jingling [1/1]
  Morgan, Michael [1/1]
  Mouri, Katsuhiro [2/2]
  Saito Mitsuru [1/1]
  Shigeki Yokoi [1/1]
  Shimizu, Koichi [1/1]
  顯示項目1-25 / 83. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋