English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49350/84015 (59%)
造访人次 : 7264412      在线人数 : 50
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [242/445]
  會議論文 [84/299]
  專書 [66/112]
  專書之單篇 [11/57]
  研究報告 [47/340]
  學位論文 [298/313]
  其他 [3/6]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 42(2.67%)
  含全文笔数: 751(47.77%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 748(99.60%)
  下载大于10次: 735(97.87%)
  全文下载总次数: 158962(1.66%)

  最后更新时间: 2018-01-19 08:24

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目281-290 / 987. (共99页)
  << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Mi, Fu-kao [1/1]
  Mi, Fu-kuo   [2/8]
  Mii, Fu-Kuo [1/1]
  Montenegro, Riccardo [1/1]
  Myint, Kyi Kyi [1/1]
  Orff, Kate [0/1]
  Ou, Han-Chueh [1/1]
  Ou-Yang, Chien-chin [1/1]
  Palumbo, Maria Luisa [0/1]
  Pan, Yu-lu [1/1]
  显示项目281-290 / 987. (共99页)
  << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈