English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52514/87720 (60%)
造访人次 : 9361277      在线人数 : 175
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [388/553]
  會議論文 [99/431]
  專書 [25/42]
  專書之單篇 [17/35]
  研究報告 [57/172]
  學位論文 [211/211]
  其他 [0/21]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 49(3.35%)
  含全文笔数: 796(54.37%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 792(99.50%)
  下载大于10次: 783(98.37%)
  全文下载总次数: 172296(1.53%)

  最后更新时间: 2019-04-20 17:39

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目426-450 / 893. (共36页)
  << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Wu, Meir-jing [1/1]
  Wu, Ming-che [1/1]
  Wu, Wan-Yu [1/1]
  Wu, Wei-ming [1/1]
  Wu, Wen-Ping [1/1]
  Wu, Yi-Chen [1/1]
  Wu, Yi-ting [1/1]
  Wu, Yu-cheng [1/1]
  Wu, Yu-ting [1/1]
  Xavier Raurich [1/1]
  Xu, Yu-cheng [1/1]
  Ya, Je-Jiun [1/1]
  Yan-Shu Lin [1/1]
  Yan, Yi-Li [1/1]
  Yang, An-Yu [1/1]
  Yang, Biing-Shiunn [2/2]
  Yang, Bing-shiunn   [1/1]
  Yang, Cai-shiung [1/1]
  Yang, Chen-te [1/1]
  Yang Chih-hai [17/20]
  Yang, Chih-Hsiu [1/1]
  Yang, Chih-Shiang [1/1]
  Yang, Ching-chiang [1/1]
  Yang, Li-Jiun [1/1]
  Yang, Tao-Hsun [1/1]
  显示项目426-450 / 893. (共36页)
  << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈