English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52514/87720 (60%)
造访人次 : 9361276      在线人数 : 174
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [388/553]
  會議論文 [99/431]
  專書 [25/42]
  專書之單篇 [17/35]
  研究報告 [57/172]
  學位論文 [211/211]
  其他 [0/21]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 49(3.35%)
  含全文笔数: 796(54.37%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 792(99.50%)
  下载大于10次: 783(98.37%)
  全文下载总次数: 172296(1.53%)

  最后更新时间: 2019-04-20 17:39

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目101-125 / 893. (共36页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chou, Kuang-Hann [7/11]
  Chou, Tzu-chuan [1/1]
  Chou, Wei-Ching [1/1]
  Chu, C. Y. [0/1]
  Chu, C. Y. Cyrus [1/5]
  Chu, Yi-Ming [1/1]
  Chuang, Chuen-Fa [4/4]
  Chuang, Wan-Chuan [1/1]
  Chuang, Wei-Yi [1/1]
  Chuang, Wen-bin [1/1]
  Chuang, Yao-Kuang [1/1]
  Chuang, Yi-Chun [1/1]
  Chun-Hung A. Lin [3/3]
  Chun-Hung Lin [1/1]
  Chung, Ching-fan [0/1]
  Chung-Ching Tai, Hung-Wen Lin, Bin-Tzong Chie, Chen-Yuan Tung [1/1]
  Chung, Ju-Hsin [1/1]
  Chung, Ting [1/1]
  Chung‐Yu, Wu [1/1]
  Connie H. Wang [1/1]
  Din, Hong-ren [2/3]
  Ding, Hong-Ren [1/1]
  Eduardo, B. [0/1]
  Eduardo, Benjamin [0/1]
  Fan, Hui-fen [1/1]
  显示项目101-125 / 893. (共36页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈