English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52514/87720 (60%)
造访人次 : 9361260      在线人数 : 196
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [388/553]
  會議論文 [99/431]
  專書 [25/42]
  專書之單篇 [17/35]
  研究報告 [57/172]
  學位論文 [211/211]
  其他 [0/21]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 49(3.35%)
  含全文笔数: 796(54.37%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 792(99.50%)
  下载大于10次: 783(98.37%)
  全文下载总次数: 172296(1.53%)

  最后更新时间: 2019-04-20 17:39

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 893. (共36页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  (劉思羽), Sih-Yu Liu [0/1]
  (張士軒), Shih-Hsuan Chang [0/1]
  (林佩蒨), Pei-Chien Lin [0/1]
  (胡登淵), Teng-Yuan Hu [0/2]
  (薛欣怡), Sin-Yi Hsueh [0/1]
  Adams, Richard M. [0/1]
  Aoki, Reiko [1/3]
  Bai, Feng-Chiuan [1/1]
  Been-Lon Chen [1/1]
  Berrens, Robert P. [0/1]
  Bin-Tzong Chie [2/2]
  Binner, J. [1/1]
  Brandt Stevens [1/1]
  C.T. Chang [1/1]
  Chan, Chia-Ning [1/1]
  Chan, Chun-ting [1/1]
  Chang, Chia-ping [1/1]
  Chang, Jin-Huang [1/1]
  Chang, Jing-yun [1/1]
  Chang, Juin-jen [8/13]
  Chang, Juin‐jen [1/1]
  Chang, Li-chieh [1/1]
  Chang, Mei-Man [0/1]
  Chang, Meng-shiuh [2/2]
  Chang, Ming-chung [0/1]
  显示项目1-25 / 893. (共36页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈