English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49199/83641 (59%)
造访人次 : 7095455      在线人数 : 39
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  邻近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [1/1]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [3972/6813]
  理學院 [4757/7590]
  工學院 [13163/22960]
  外國語文學院 [3028/5873]
  國際研究學院 [4749/7923]
  教育學院 [3756/7095]
  創業發展學院 [53/241]
  全球化研究與發展學院 [36/136]
  社區發展學院 [1/1]
  全球創業發展學院 [268/601]
  技術學院 [139/334]
  行政單位 [260/389]
  體育事務處 [506/1136]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 1898(8.44%)
  含全文笔数: 14383(63.98%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 14383(100.00%)
  下载大于10次: 13975(97.16%)
  全文下载总次数: 2661510(28.56%)

  最后更新时间: 2017-11-23 06:32

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed

  跳至: [中文]   [数字0-9]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
  请输入前几个字:   

  显示项目71-80 / 22481. (共2249页)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  日期题名作者
  2013 3C產品零售網站跨國進入中國市場經營模式之探討 : 以新蛋中國為例 范巧欣; Fan, Chiao-Hsin
  2014 3D可互動式桌面系統 : 以Kinect為例 黃灝程; Vong, Hou-Cheng
  2016-03-25 3D射擊遊戲--家電風暴 王垣凱; 林錦坤;
  2001 3G手機與GPRS的比較分析及未來性專案研究 張紘炬
  2012-07-15 A 400 MHz 500-fs-Jitter Open-Loop DLL-Based Multi-Phase Clock Generator Utilizing an Noise-Free All-Digital Locking Detection Circuitry Shih, Horng-Yuan; Chang, Yu-Chuan;
  2006-05 4大家族3兆壽險資金的煩惱 黃秀玲
  2002-05 54歲首次出現症狀的先天性疾病﹖--先天性疾病認定的保險官司 林麗銖
  2007-04 5月申報所得稅房地產節稅有要點 莊孟翰
  2005-02 5種CEO的「股市學」學分 蔡進丁
  1988-01-01 77年度台北市各界建議興建人行立體交叉穿越設施地點通盤調查評估報告 張堂賢; Chang, Amoeba T. S.

  显示项目71-80 / 22481. (共2249页)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈