English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61682/94631 (65%)
造訪人次 : 1633416      線上人數 : 15
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [52/60]
  專書 [23/29]
  專書之單篇 [4/4]
  研究報告 [12/23]
  學位論文 [52/53]
  視聽著作 [1/12]
  其他 [1/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 8(8.33%)
  含全文筆數: 64(66.67%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 64(100.00%)
  下載大於10次: 63(98.44%)
  檔案下載總次數: 11876(19.40%)

  最後更新時間: 2023-05-31 07:56


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 80. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chieh-ming [3/3]
  Chen, Hsin-Hung [1/1]
  Chen, Sheng-chih [1/1]
  Chen, T.W. [1/1]
  Chen, Yi-wen
  J.M.
  [1/1]
  Chen, Yi-wen   [9/10]
  Choi, Ben [1/1]
  Fan, Hsueh-liang [2/2]
  Francisco Liñán [1/1]
  Hsiang, W.H. [1/1]
  Hsieh, Ru-Mei [1/1]
  Huang, Chen-Chung [2/2]
  Huang, Yennun [9/9]
  Jow, Mei-ling   [0/2]
  Jow, Meiling [2/3]
  Li, Szu Chuang [9/9]
  Lin, C.C., Kuo, C.L., & Lee, Y.I [1/1]
  Lin, Chi-Ta [1/1]
  Lin, Ting-Ying   [1/3]
  Lo, Yu-ju [1/1]
  Redmer, Guy [1/1]
  Shiao, Yao-Jung [1/1]
  Shiao, Yaojung [1/2]
  Suri, Neeraj [1/1]
  Tai, Bo-Chen [4/4]
  顯示項目1-25 / 80. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋