English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49064/83169 (59%)
造訪人次 : 6952052      線上人數 : 55
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [66/320]
  專書 [137/214]
  專書之單篇 [107/148]
  研究報告 [11/77]
  學位論文 [95/95]
  視聽著作 [0/2]
  其他 [1/2]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 19(4.37%)
  含全文筆數: 305(70.11%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 301(98.69%)
  下載大於10次: 287(94.10%)
  檔案下載總次數: 41942(39.23%)

  最後更新時間: 2017-09-19 11:28


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 60. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chuang, Ying-Chang [1/1]
  Heers, Jacques [3/3]
  Huang, Fan-kuang   [0/1]
  Huang-Ta Lin (130658@mail.tku.edu.tw) [1/1]
  Kao, Shang-wen   [0/1]
  Lin, Chen-jung [1/2]
  Lin, Xing-Chen C.C. [0/1]
  Lin, Xing-Chen Chia-Chi [2/2]
  Lin, Xingchen ChiaChi   [2/3]
  Robin, Francois [1/1]
  Wu, Hui-lien [0/2]
  Yang, Wen-Shan [1/1]
  何永成   [2/6]
  劉增泉   [18/20]
  劉增泉(譯)   [4/4]
  古怡青   [8/10]
  古怡青中譯 [1/1]
  吳慧蓮 [3/6]
  吳明勇   [6/28]
  周宗賢   [26/27]
  唐弓   [3/3]
  嚴茹蕙譯校 [1/1]
  宮崎市定(著) [0/1]
  尤昭和   [10/10]
  廖鴻綺 [0/1]
  顯示項目1-25 / 60. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋