English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52514/87720 (60%)
造访人次 : 9361269      在线人数 : 187
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [200/217]
  會議論文 [50/196]
  專書 [15/26]
  專書之單篇 [28/44]
  研究報告 [9/46]
  學位論文 [68/68]
  視聽著作 [1/46]

  邻近社群


  教育科技學系暨研究所 [1211/2006]
  教育政策與領導研究所 [1245/2281]
  教育心理與諮商研究所 [368/765]
  未來學研究所 [460/844]
  師資培育中心 [66/107]
  通識與核心課程中心 [421/747]
  高等教育研究所 [27/33]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 41(6.38%)
  含全文笔数: 371(57.70%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 362(97.57%)
  下载大于10次: 340(91.64%)
  全文下载总次数: 80514(0.71%)

  最后更新时间: 2019-04-20 18:17

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目76-100 / 486. (共20页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Juan, Yin-Tzu [1/1]
  Kao, Ching-Wen [1/1]
  Kao, Hsun-Fung [1/1]
  Kao, Kitty Hsun-Fung [1/1]
  Ko, Wen-Ching [1/1]
  Ku, Shu-Hua [1/1]
  Kuo, Hsiu-Mei [1/1]
  Kuo, Yu-ching [1/1]
  Lee, Che-Di [0/1]
  Lee, Dabae [3/4]
  Lee, Han-Ni [1/1]
  Lee, Hyunkyung [0/1]
  Lee, Shih-chung   [0/1]
  Lee, Yi-ching [1/1]
  Li, Guang-jyu [1/1]
  Li-hua Chen [0/2]
  Li, Kao-Chang [1/1]
  Li, Shu-Chun [1/1]
  Liao, Hung-Che [1/1]
  Liao, Su-Shien [1/1]
  Lien, Mei-Yu [1/1]
  Lin, Chiu-chuan [1/1]
  Lin, Chun-Te [0/1]
  Lin, Chun-Yi   [5/9]
  Lin, Hsien-Kai [1/1]
  显示项目76-100 / 486. (共20页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈