English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52092/87247 (60%)
造访人次 : 8926362      在线人数 : 55
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [202/232]
  會議論文 [56/334]
  專書 [16/21]
  專書之單篇 [75/97]
  研究報告 [6/51]
  學位論文 [99/108]
  其他 [0/1]

  邻近社群


  教育科技學系暨研究所 [1205/1995]
  教育政策與領導研究所 [1200/2272]
  教育心理與諮商研究所 [329/764]
  師資培育中心 [65/106]
  課程與教學研究所 [352/643]
  通識與核心課程中心 [414/747]
  高等教育研究所 [27/33]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 22(2.61%)
  含全文笔数: 454(53.79%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 451(99.34%)
  下载大于10次: 430(94.71%)
  全文下载总次数: 78830(0.72%)

  最后更新时间: 2019-02-24 13:44

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目126-150 / 379. (共16页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lin, Yu-Min [1/1]
  Lin, Yun-jie [1/1]
  Linda Lobao [0/2]
  Liou, Tzu-cheng [1/1]
  Liu, Chia-wen [1/1]
  Liu, Wei-Lien [1/1]
  Liu, Yu-Chia [1/1]
  Liu, Yu-yi [1/1]
  Lo, Chao-ting [1/1]
  Lo, Fei-wen [1/1]
  Lu, Hui-Hin [1/1]
  Lu, Yu-Wen [1/1]
  Ma, Tsai-chuan [2/10]
  Marcus Antonius Ynalvez [1/1]
  Marcus Ynalvez [1/1]
  Mei-Di Chen [1/1]
  Mei-Mei Song [4/4]
  Naoki Sakai [0/2]
  Noriko Hara [1/1]
  Ortmann, Marco [1/1]
  Ou, Si-fu [1/1]
  Pei, Yu-wen [1/1]
  Peng, Hsueh-li [1/1]
  Peng, Li-hui [1/8]
  Peng, Man-Jan [1/1]
  显示项目126-150 / 379. (共16页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈