English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 47653/81758 (58%)
造訪人次 : 6785080      線上人數 : 43
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR teams.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [23/61]
  會議論文 [10/122]
  專書 [1/23]
  專書之單篇 [13/19]
  研究報告 [0/5]
  學位論文 [75/75]
  專利 [1/2]
  其他 [0/2]

  鄰近社群


  歐洲研究所 [817/1208]
  美國研究所 [333/603]
  美洲研究所 [242/364]
  國際事務與戰略研究所 [810/1408]
  外交與國際關係學系全英語學士班 [35/72]
  日本研究所 [337/531]
  亞洲研究所 [359/447]
  日本政經研究所 [34/84]
  拉丁美洲研究所 [209/396]
  中國大陸研究所 [1016/1721]
  東南亞研究所 [229/487]

  社群統計


  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:122(39.74%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:121(99.18%)
  下載大於10次:121(99.18%)
  檔案下載總次數:28294(0.33%)

  最後更新時間: 2017-05-29 08:17

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 190. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chun-en [1/1]
  Chang, Flora Chia-i   [2/2]
  Chang, Han-yen [1/1]
  Chang, Hsing-chieh [1/1]
  Chang, Hsuan-pu [1/1]
  Chang, Kai-Ting [1/1]
  Chang, Yu-yin [1/1]
  Chang, Yung-feng [1/1]
  Chao, Jiun-chuan [1/1]
  Chao, Louis R. [1/1]
  Chen, Peng-hua [1/1]
  Chen, Yi-Ping [1/1]
  Chen Ying-jun [1/1]
  Chen, Ying-Rong [1/1]
  Chen, Yun-Ting [1/1]
  Cheng, Chih-fang [1/1]
  Cheng, Yeh Chi [1/1]
  Chien, Yun-Yu [1/1]
  Chou, Chien-Ju [1/1]
  Fan, Chen-Wei [1/1]
  Ho, Shih-chung [1/1]
  Hsiao, Miao-Shu [1/1]
  Hsieh, Rung-Rung [1/1]
  Hsu, Cheng-hsien [1/1]
  Hsu, Chiung-Wen [1/1]
  顯示項目1-25 / 190. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋