English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49350/84015 (59%)
造访人次 : 7266828      在线人数 : 44
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [94/144]
  會議論文 [31/131]
  專書 [23/44]
  專書之單篇 [37/48]
  研究報告 [4/28]
  學位論文 [158/158]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 337(63.47%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 337(100.00%)
  下载大于10次: 337(100.00%)
  全文下载总次数: 73784(0.77%)

  最后更新时间: 2018-01-20 08:15

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目151-175 / 363. (共15页)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Wu, Nae-huey [1/1]
  Wu, Pin-hsien [1/1]
  Wu, Shu-ling [1/1]
  Yang, Chia-wen [1/1]
  Yao, Tsung-hsi [1/1]
  Yeh, Chun-hui [1/1]
  Yen, Chia-hui   [1/1]
  Yen, Han-chun [1/1]
  Yu, Chia-wen [1/1]
  Yu, Pi-yu [1/1]
   黃銘傑 [1/1]
  中山善史 [1/1]
  任燿廷   [21/59]
  伊能嘉矩(著) [2/2]
  伊藤直哉 [1/1]
  何佳娟 [1/1]
  余碧幼 [1/1]
  傅崑成 [0/1]
  劉孔中 [0/1]
  劉幽蘭 [1/1]
  劉怡君   [1/1]
  劉秀群 [1/1]
  劉連祥 [1/1]
  吉武光太郎 [0/1]
  吳乃慧 [1/1]
  显示项目151-175 / 363. (共15页)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈