English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84388 (59%)
造訪人次 : 7448162      線上人數 : 65
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [169/219]
  會議論文 [27/200]
  專書 [38/64]
  專書之單篇 [56/64]
  研究報告 [1/4]
  學位論文 [67/67]
  視聽著作 [2/4]

  鄰近社群


  歐洲研究所 [876/1349]
  美洲研究所 [251/373]
  國際事務與戰略研究所 [852/1472]
  外交與國際關係學系全英語學士班 [46/102]
  日本研究所 [337/531]
  亞洲研究所 [398/486]
  日本政經研究所 [45/102]
  拉丁美洲研究所 [212/408]
  俄羅斯研究所 [122/307]
  中國大陸研究所 [1048/1785]
  東南亞研究所 [229/487]
  臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程 [2/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 343(56.88%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 343(100.00%)
  下載大於10次: 340(99.13%)
  檔案下載總次數: 66860(0.68%)

  最後更新時間: 2018-03-18 21:50

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 199. (共8頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tsai, Chin-ying [1/1]
  Tu, Chen-chi [1/1]
  Wang, Chao-yu [1/1]
  Wang, Chen-han [1/1]
  Wang, Xiang-jing [1/1]
  Wei, Hsing-ju [1/1]
  Wei, Miao-chuan [1/1]
  Wu, Wen-cheng [0/1]
  Yao, Ming-li [1/1]
  Yeh, Guei-ling [1/1]
  Yeh, Hsiao-mei [1/1]
  Yeh, Ray-fun [1/1]
  Yu, George T. [1/1]
  Yu, Pen-li [11/21]
  Yu, Yu-ning [1/1]
  Yuan, Chia-huang [1/1]
  Zeng, Jian-bang [1/1]
   Lu, Po-Chien  [0/1]
   Tsai, Mun-Wei [0/1]
  劉興漢 [0/1]
  呂敦偉 [1/1]
  呂銘洋 [1/1]
  呂非樵 [1/1]
  周一騰 [0/1]
  周傑 [1/1]
  顯示項目76-100 / 199. (共8頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋