English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49350/84015 (59%)
造访人次 : 7266825      在线人数 : 43
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [169/219]
  會議論文 [27/200]
  專書 [38/64]
  專書之單篇 [56/64]
  研究報告 [1/4]
  學位論文 [67/67]
  視聽著作 [2/4]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 343(56.88%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 343(100.00%)
  下载大于10次: 337(98.25%)
  全文下载总次数: 64571(0.67%)

  最后更新时间: 2018-01-20 01:35

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目51-75 / 199. (共8页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lin, Bing-wei [1/1]
  Lin, Chu-chi [1/1]
  Lin, Chung-yi [1/1]
  Lin, Pi-yun [1/1]
  Lin, Pu-wwi [1/1]
  Lin, Yu-fen [1/1]
  Lo, Mei-li [1/1]
  Lo, Wen-hao [1/1]
  Lo, Ying-hsiu [1/1]
  Lo, Yu-hsiang [1/1]
  Lu, Bo-ren [1/1]
  Lu, Fei-chiao [1/1]
  Lu, Tung-wei [1/1]
  Pan, I-kai [1/1]
  Peng, Chih-lung [1/1]
  Ramon H. Myers [1/1]
  Sheen, Marshall H. [3/3]
  Shen, Marshall H. [1/1]
  Shih, Jhong-ling [1/1]
  Su, Chai-nien [1/1]
  Tai, Chun-yi [1/1]
  Tai, Hsin-yu [1/1]
  Tai, Wan-chin   [32/56]
  Trimarchi, Anthony G. [1/1]
  Trimarchi, Anthony George   [17/24]
  显示项目51-75 / 199. (共8页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈