English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49433/84388 (59%)
造访人次 : 7447062      在线人数 : 67
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [169/219]
  會議論文 [27/200]
  專書 [38/64]
  專書之單篇 [56/64]
  研究報告 [1/4]
  學位論文 [67/67]
  視聽著作 [2/4]

  邻近社群


  歐洲研究所 [876/1349]
  美洲研究所 [251/373]
  國際事務與戰略研究所 [852/1472]
  外交與國際關係學系全英語學士班 [46/102]
  日本研究所 [337/531]
  亞洲研究所 [398/486]
  日本政經研究所 [45/102]
  拉丁美洲研究所 [212/408]
  俄羅斯研究所 [122/307]
  中國大陸研究所 [1048/1785]
  東南亞研究所 [229/487]
  臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程 [2/2]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 343(56.88%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 343(100.00%)
  下载大于10次: 340(99.13%)
  全文下载总次数: 66847(0.68%)

  最后更新时间: 2018-03-18 04:32

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目26-50 / 199. (共8页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Dr. Edward Chen [1/1]
  Eaton, Joseph [2/2]
  Fang, Shu-chuan [1/1]
  Hsieh, Pei-yun [1/1]
  Hsu, Chung-Chieh   [1/1]
  Hsu, Ing-shin [1/1]
  Huang, Hsu-chuan [1/1]
  Huang, Kuei-yu [1/1]
  Huang, Shin-pei [1/1]
  Hung, Chien-yu [1/1]
  Hung, Shih-mei [1/1]
  Jiang, Wei-shouh [1/1]
  Joe Eaton [4/19]
  Ju, Elma Ming-li [1/1]
  Kao, Jwu-giun [1/1]
  Klinkner, Kenneth K. [1/1]
  Kuo, Esther Tai-chun [1/1]
  Kuo, Tai-chün [1/1]
  Lai, Po-tsun [1/1]
  Lai, Ya-shin [1/1]
  Lee, Hsiang-hao [1/1]
  Lee, Szu-hui [1/1]
  Lee, Thomas B.   [54/116]
  Lee, Thomas B.(主編) [1/1]
  Lee, Y. T. [1/1]
  显示项目26-50 / 199. (共8页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈