English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61734/94641 (65%)
造訪人次 : 1634305      線上人數 : 13
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [325/365]
  會議論文 [255/947]
  專書 [13/22]
  專書之單篇 [1/8]
  研究報告 [76/262]
  其他 [1/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 154(99.35%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 152(98.70%)
  下載大於10次: 152(98.70%)
  檔案下載總次數: 45504(16.62%)

  最後更新時間: 2023-06-01 14:15


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 303. (共13頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Cheng-Ta [1/1]
  Chang, Hao-Chu [1/1]
  Chang, Hong-ming [1/1]
  Chang, Hsin-ker [1/1]
  Chang, Keng-Shuo [1/1]
  Chang, Yu-Chao [1/1]
  Chen, Chang-chih [1/1]
  Chen, Chao-hua [1/1]
  Chen, Chin-hsing [1/1]
  Chen, Hsiao-Tzu [1/1]
  Chen, Hsueh-heng [1/1]
  Chen, Jian-yu [1/1]
  Chen, Pin-Fan [1/1]
  Chen, Shou-yuan [1/1]
  Chen, Ting-Kai [1/1]
  Chen, Wan-Ching [1/1]
  Chen, Wen-Jie [1/1]
  Chen, Yi-Chen [1/1]
  Chen, Ying-cheng [1/1]
  Chen, Ying-wei [1/1]
  Chen, Yong-Sheng [1/1]
  Cheng, Kuo-Nan [1/1]
  Cheng, Li-chun [1/1]
  Cheng, Pei-chi [1/1]
  Cheng, Ting-yu [1/1]
  顯示項目1-25 / 303. (共13頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋