English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52084/87215 (60%)
造訪人次 : 8915027      線上人數 : 397
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [424/579]
  會議論文 [299/853]
  專書 [43/70]
  專書之單篇 [1/6]
  研究報告 [18/113]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 37(6.57%)
  含全文筆數: 563(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 559(99.29%)
  下載大於10次: 527(93.61%)
  檔案下載總次數: 92680(34.83%)

  最後更新時間: 2019-02-22 20:43


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 1114. (共45頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chai, Chia-Ching [1/1]
  Chai, Fan-Wei [1/1]
  Chain, Yu-chun [1/1]
  Chan, Jui-Ying [1/1]
  Chan, Ming-Hsiang [1/1]
  Chan, Ya-lin [1/1]
  Chang, Che-Ming [1/1]
  Chang, Chi-Wei [1/1]
  Chang, Chia-Chen [1/1]
  Chang, Chia-Chi [1/1]
  Chang, Chia-En [1/1]
  Chang, Chia-wen [1/1]
  Chang, Chien-heng [1/1]
  Chang, Chih-kuo [1/1]
  Chang, Chin-chih [1/1]
  Chang, Ching-ping   [1/1]
  Chang, Feng-chiao [1/1]
  Chang, Kai-Chieh [1/1]
  Chang, Kai-Ting [1/1]
  Chang, Kuo-jung [1/1]
  Chang, Li-li [1/1]
  Chang, Mei-chih [1/1]
  Chang, Mei-chuan [1/1]
  Chang, Meng-ting [1/1]
  Chang, Neng-Chih [1/1]
  顯示項目1-25 / 1114. (共45頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋