English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54568/89241 (61%)
造访人次 : 10580111      在线人数 : 29
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [495/552]
  會議論文 [166/529]
  專書 [47/66]
  專書之單篇 [6/10]
  研究報告 [34/155]
  專利 [0/4]
  視聽著作 [0/3]
  其他 [0/2]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 63(8.76%)
  含全文笔数: 698(97.08%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 694(99.43%)
  下载大于10次: 693(99.28%)
  全文下载总次数: 130700(42.38%)

  最后更新时间: 2019-11-22 23:38


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目226-250 / 1406. (共57页)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Fu, Sheng-Wei [1/1]
  Gan, Neng-Bo [1/1]
  Gao, Ming [1/1]
  Gao, Yi-Feng [1/1]
  Gau, Jr-ru [1/1]
  Ghu, Hsiao-Chi [1/1]
  Han, Yun-Jhen [1/1]
  Hau, Ting-Jui [1/1]
  He, Shih-Yu [1/1]
  Hiroaki, Yasui [1/1]
  Ho, Chao-Chun [1/1]
  Ho, Chia-yun [1/1]
  Ho, Chiung-chu [1/1]
  Ho, Chou-lin [1/1]
  Ho, Giin-tarng   [0/1]
  Ho, Hsiang-Ying [1/1]
  Ho, Huan-Ting [1/1]
  Ho, Tai-li [1/1]
  Ho, Tsai-Ling [1/1]
  Ho, Wei-Li [1/1]
  Ho, Ya-ping [1/1]
  Ho, Yung-pin [1/1]
  Hong, Chang-han [1/1]
  Hsia, Hai-lung [1/1]
  Hsiao, Kuo-Nan [1/1]
  显示项目226-250 / 1406. (共57页)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈