English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61875/94645 (65%)
造訪人次 : 1636253      線上人數 : 13
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [1246/1372]
  會議論文 [311/1028]
  專書 [57/80]
  專書之單篇 [33/45]
  研究報告 [50/161]
  專利 [1/6]
  視聽著作 [1/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 946(98.54%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 941(99.47%)
  下載大於10次: 940(99.37%)
  檔案下載總次數: 231065(36.03%)

  最後更新時間: 2023-06-04 09:07


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 1880. (共76頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Asri, Retno Widowati Purnama [1/1]
  Chan, Hsiang-Yu [1/1]
  Chan, Shih-pao [1/1]
  Chan, Shu-feng [1/1]
  Chan, Wen-lin [1/1]
  Chan, Yu-Shan [1/1]
  Chang, Che-Cheng [1/1]
  Chang, Cheng [1/1]
  Chang, Cheng-bang [1/1]
  Chang, Cheng-Yi [1/1]
  Chang, Chi-chang [1/1]
  Chang, Chia-chen [1/1]
  Chang, Chia-chuan [1/1]
  Chang, Chia-kan [1/1]
  Chang, Chien-ping [1/1]
  Chang, Chih-Hsuan [1/1]
  Chang, Chih-Hsun [1/1]
  Chang, Chih-Yun [1/1]
  Chang, Chin-Wei [1/1]
  Chang, Ching-fang [1/1]
  Chang, Chuan-Hao [1/1]
  Chang, Chuen-ping [1/1]
  Chang, Chun-hsiang [1/1]
  Chang, Han-chung [1/1]
  Chang, Horng-jinh   [0/1]
  顯示項目1-25 / 1880. (共76頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋