English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 62379/95055 (66%)
造访人次 : 2288431      在线人数 : 183
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [520/561]
  專書 [42/59]
  專書之單篇 [5/13]
  研究報告 [39/158]
  學位論文 [572/572]
  專利 [7/16]
  其他 [0/1]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 29(2.59%)
  含全文笔数: 482(43.07%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 482(100.00%)
  下载大于10次: 472(97.93%)
  全文下载总次数: 127321(29.17%)

  最后更新时间: 2023-09-28 05:54


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 1207. (共49页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ahuja, Alok [0/1]
  Amoroso, Donald L. [0/1]
  Antonio Plaza [0/1]
  Bloom, Hal J. [0/1]
  Bo-Hsun Sung, Shih-Chieh Wei [0/1]
  Bormin Huang [1/1]
  Cao, G.-Z.-Y. [0/1]
  Chan, C.-C. H. [0/1]
  Chan, Chien-Hui [0/1]
  Chang, Bo-Yuan [0/1]
  Chang, C. Y. [0/2]
  Chang, Cheng-Ling [3/3]
  Chang, Chih-Hao [3/3]
  Chang, Christina Ling-hsing [1/2]
  Chang, F.M. [0/1]
  Chang, Henry Ker-chang [0/1]
  Chang, Hsiu-Yuan [1/1]
  Chang, Hsuan-Pu   [0/1]
  Chang, J. Y. [0/2]
  Chang, Jau-shien   [5/12]
  Chang, Pei Yu [1/1]
  Chang, Rong-chi [1/2]
  Chang, Sheng-hsiung    [0/1]
  Chang, Shih-Chao [0/1]
  Chang, T. H. [0/1]
  显示项目1-25 / 1207. (共49页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈