English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 62379/95055 (66%)
造访人次 : 2288500      在线人数 : 185
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [611/669]
  專書 [130/156]
  專書之單篇 [134/197]
  研究報告 [67/139]
  學位論文 [378/405]
  其他 [4/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 19(2.59%)
  含全文笔数: 142(19.37%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 142(100.00%)
  下载大于10次: 132(92.96%)
  全文下载总次数: 32215(9.81%)

  最后更新时间: 2023-09-28 06:13


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 257. (共11页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Andy C. M. Chen [0/1]
  Bao, Zhenghao [0/1]
  Berry [0/1]
  Chan, Li-Wei   [1/2]
  Chang, Jen-chieh   [0/2]
  Chang Kaiju [0/1]
  Chang, Yan-Yi [0/1]
  Chang, Yaw-Ren [1/1]
  Chang, Yi-Bin   [3/10]
  Chen, Chih-min [0/2]
  Chen, Chih-wei   [0/10]
  Chen, Hen-chin   [0/4]
  Chen, Li-Ching   [0/5]
  Chen, Mingsiang [0/1]
  Chen, Run-yi [1/1]
  Chen, Rung Yi [2/4]
  Chen, Shu-fang [0/11]
  Chen, Tsui-lien [0/5]
  Cheng, I-chung [0/1]
  Chiu, Chih-Chung [0/1]
  Chiu, Tasing [0/1]
  Chou, Chih-hung [0/10]
  Corley, Elizabeth [0/1]
  David H. Rosenbloom [0/1]
  Ed Hsu [0/1]
  显示项目1-25 / 257. (共11页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈