English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7267920      線上人數 : 71
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [392/508]
  專書 [17/29]
  專書之單篇 [1/1]
  研究報告 [49/159]
  學位論文 [178/178]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [2/2]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 19(7.20%)
  含全文筆數: 49(18.56%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 49(100.00%)
  下載大於10次: 46(93.88%)
  檔案下載總次數: 5977(3.87%)

  最後更新時間: 2018-01-20 22:46


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 204. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Akdoğan, Y. [0/1]
  Akdoğan, Y. [0/1]
  Akdogan, Yunus [1/1]
  Baddeley, A [0/5]
  C-L Chen [0/1]
  C-W Lin [0/1]
  Canci, M. [0/1]
  Chan, Hsin-Yu [0/1]
  Chan, Huang‐yu [0/1]
  Chan, Y.-L. [0/1]
  Chang, C.-T. [0/2]
  Chang, Ching-hui [2/11]
  Chang, Chun-tao   [0/5]
  Chang, S [0/4]
  Chang, Shing I [1/2]
  Chang, Y.-M. [0/4]
  Chang, Ya-Mei   [2/3]
  Chen, Jin-hua [0/2]
  Chen, L. C. [0/5]
  Chen, Li-ching   [0/2]
  Chen, Li-Hsuen [0/1]
  Chen, Sheau-Chiann [1/1]
  Chen, Vivian Yi-ju   [2/5]
  Chen, Y. J. [0/2]
  Chen, Yi -ju   [1/10]
  顯示項目1-25 / 204. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋