English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49432/84393 (59%)
造访人次 : 7452203      在线人数 : 72
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [131/261]
  會議論文 [135/423]
  專書 [50/84]
  專書之單篇 [50/71]
  研究報告 [12/46]
  學位論文 [47/47]
  其他 [0/1]

  邻近社群


  英文學系暨研究所 [1074/1822]
  法國語文學系暨研究所 [404/802]
  德國語文學系 [233/459]
  日本語文學系暨研究所 [791/1573]
  俄國語文學系 [119/411]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 44(4.72%)
  含全文笔数: 425(45.55%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 424(99.76%)
  下载大于10次: 419(98.59%)
  全文下载总次数: 84339(0.86%)

  最后更新时间: 2018-03-19 17:04

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目31-40 / 259. (共26页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chou, Man-Ting [1/1]
  edition, José Ramos [0/1]
  Emilia Pardo Bazán [0/1]
  Fernando Darío González Grueso   [14/16]
  Fernando, Darío González Grueso 譯 [0/1]
  Francisco Luis Pérez Expósito   [1/1]
  Francisco Luís Pérez Expósito [1/1]
  García Martínez [0/1]
  Gerbasi, Vicente [0/1]
  Griñán, Alberto Sánchez [0/1]
  显示项目31-40 / 259. (共26页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈