English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61754/94641 (65%)
造訪人次 : 1634586      線上人數 : 24
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [518/557]
  會議論文 [476/1114]
  專書 [42/59]
  研究報告 [39/158]
  學位論文 [572/572]
  專利 [7/16]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 5(38.46%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 5(100.00%)
  下載大於10次: 5(100.00%)
  檔案下載總次數: 1770(0.41%)

  最後更新時間: 2023-06-01 23:31


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-19 / 19. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hou, Young-chang   [0/1]
  Hsu, Ching-Sheng [0/1]
  Huang, Bormin [1/4]
  Jou, Chi-chang   [1/2]
  Lee, Hung-chang   [1/1]
  Liou, Ay-hwa Andy   [0/1]
  Loganantharaj, Rasiah [0/1]
  Tu, Shu-Fen [0/1]
  Wei, Shih-chieh   [1/4]
  侯永昌   [1/1]
  劉艾華   [1/1]
  周清江   [1/4]
  李美華 [1/1]
  林聰武 [1/1]
  江清水 [1/1]
  蕭瑞祥   [1/1]
  陳仕昇 [1/1]
  陳培敏 [1/1]
  黃明達   [1/1]
  顯示項目1-19 / 19. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋