English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49433/84388 (59%)
造访人次 : 7447063      在线人数 : 63
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [376/568]
  會議論文 [175/625]
  專書 [110/170]
  專書之單篇 [33/69]
  研究報告 [6/47]
  學位論文 [91/93]

  邻近社群


  英文學系暨研究所 [1074/1822]
  西班牙語文學系暨研究所 [425/932]
  法國語文學系暨研究所 [404/801]
  德國語文學系 [233/459]
  俄國語文學系 [119/411]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 165(10.50%)
  含全文笔数: 791(50.32%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 786(99.37%)
  下载大于10次: 746(94.31%)
  全文下载总次数: 136276(1.39%)

  最后更新时间: 2018-03-18 04:30

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 386. (共16页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chan, Wai-Kwan [1/1]
  Chang, Chyung-lin [0/1]
  Chang, Hua-Hung [1/1]
  Chang, Ling-Yu [1/1]
  Chang, Shiao Hui [1/1]
  Chang, Wei-Feng [1/1]
  Chang, Yi-Fan [1/1]
  Chang, Yu-Lin [1/1]
  Chao, Yu-Han [1/1]
  Chen, Chen-Te [1/1]
  Chen, Jui-Yi [1/1]
  Chen, Kang [1/1]
  Chen, Li-Yang [1/1]
  Chen, Te-Han [1/1]
  Chen, Yen-Ju [1/1]
  Chen, Yi Jie [1/1]
  Chen, Yi-yu [1/1]
  Chi, Wen-Chuan [1/1]
  Chiang, Pei-Chian [1/1]
  Chiang, Wen-shun   [4/13]
  Chiueh, Wen-san   [3/4]
  Chueh, Pai-hua   [4/9]
  Fan, Shu-Han [1/1]
  Hayasaki, Mami [1/1]
  HIRONO, Satoko [1/1]
  显示项目1-25 / 386. (共16页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈