English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49064/83169 (59%)
造訪人次 : 6952049      線上人數 : 53
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [373/557]
  會議論文 [58/590]
  專書 [113/144]
  研究報告 [63/133]
  學位論文 [356/382]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 11(6.59%)
  含全文筆數: 116(69.46%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 116(100.00%)
  下載大於10次: 114(98.28%)
  檔案下載總次數: 12244(6.52%)

  最後更新時間: 2017-09-19 13:58


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 60. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Achen, Christopher H. [0/1]
  Chang, Jen-chieh   [1/1]
  Chen, Chun-Ming [1/1]
  Chen, Don-yun [1/2]
  Chen, Hen-chin   [2/2]
  Chen, Shu-fang [8/9]
  Chen, Shu-fang(譯) [0/1]
  Chen, Tsui-lien [1/2]
  Cheng, Su-feng [0/1]
  Chou, Chih-hung [4/6]
  Chu, Pin-yu [1/1]
  Eyermann, Erich [0/1]
  蕭怡靖 [0/1]
  Fu, Kaijo [1/1]
  Hsiao, Nai-yi [1/1]
  Hsiao, Naiyi [1/1]
  Hsiao, Yi-ching [0/2]
  Hu, Lung-teng [2/3]
  Huang, I-feng   [3/4]
  Huang, Tong-yi [3/3]
  Jing Shiang [1/1]
  Lee, Chung-pin [5/5]
  Lee, Chungpin [2/2]
  Lin, Chang-chih [0/1]
  Lin, Tsong-jyi   [1/1]
  顯示項目1-25 / 60. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋