English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52084/87215 (60%)
造訪人次 : 8914842      線上人數 : 553
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [897/1266]
  會議論文 [252/954]
  專書 [50/70]
  研究報告 [50/160]
  學位論文 [945/959]
  專利 [0/4]
  視聽著作 [1/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 32(72.73%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 32(100.00%)
  下載大於10次: 32(100.00%)
  檔案下載總次數: 6808(1.60%)

  最後更新時間: 2019-02-22 08:52


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 34. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Kuo-jung [1/1]
  Chen, Hai-ming   [2/2]
  Chen, Y. J. [1/1]
  Chen Yin-ju [1/1]
  Cheng, Bor-Shiuan [1/1]
  Chih-Cheng Chen [1/1]
  Chu, Pei-hui [1/1]
  Chuang, Chung-Chu   [1/1]
  Chung-chu Chuang [1/1]
  Chung-Ming Tsai [1/1]
  Dey, Dipak K. [1/1]
  Huang, Kuo Long [1/2]
  Huang, Min-Ping [1/1]
  Huang, ŒYen-Lin [1/1]
  Lee, E. Stanley [1/1]
  Liao, Shu-hsien   [2/2]
  Lin, Chang-ching   [1/1]
  Lin, Ku-jun   [1/1]
  Lin, ŒKu Jun [1/1]
  Lou, Kuo-ren   [1/1]
  Lu, Hsin Chang [1/1]
  S. H. Liao, michael@mail.tku.edu.tw [1/1]
  Sheng, Ching-lai   [17/24]
  Shih, Hsu-shih   [1/1]
  Tien-Tze Chen [1/1]
  顯示項目1-25 / 34. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋