English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632235      線上人數 : 19
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [10/20]
  專書之單篇 [3/3]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 8(88.89%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 8(100.00%)
  下載大於10次: 8(100.00%)
  檔案下載總次數: 4123(57.26%)

  最後更新時間: 2023-05-29 16:41


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 27. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chan, C. L. [1/1]
  Chen, Po-yuan [1/1]
  Chen, Z.P. [1/1]
  Ho, Yung-jen [1/1]
  Huang, Cheng-sheng [1/1]
  Huang, H.W. [2/2]
  Huang, H.W., Heinrich, J. C. [1/1]
  Huang, Huang-wen   [2/3]
  Ju, Kuen-cheng [1/1]
  Keh, Huan-chao   [1/1]
  Lee, B.H. [1/1]
  Lin, I.H. [1/1]
  Lin, Jen-chih [1/1]
  Lin, Yi-hung [1/1]
  Liu, Hao-li [1/1]
  Lo, Steven, K. C. [1/1]
  Poirier, D. R. [1/1]
  Roemer, R. B. [2/2]
  Shih, Tzu-ching [1/1]
  Wu, C.C. [1/1]
  Wu, Shih-jung   [1/1]
  吳傳家 [1/1]
  施勢凡 [1/1]
  林銀河   [1/1]
  葛煥昭   [1/1]
  顯示項目1-25 / 27. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋