English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55215/89514 (62%)
造访人次 : 10718313      在线人数 : 40
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [271/976]
  專書 [53/74]
  專書之單篇 [32/44]
  研究報告 [50/160]
  學位論文 [945/959]
  專利 [0/4]
  視聽著作 [1/1]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 51(3.96%)
  含全文笔数: 926(71.89%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 926(100.00%)
  下载大于10次: 914(98.70%)
  全文下载总次数: 208965(43.36%)

  最后更新时间: 2020-02-18 16:09


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目226-250 / 923. (共37页)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hsieh, Wen-Yeh [1/1]
  Hsieh, Yi-hua   [3/3]
  Hsiu-Mei Chen [2/2]
  Hsu, B. M. [2/2]
  Hsu C. H. [4/5]
  Hsu, C. W. [1/1]
  Hsu, Chang-hsien [6/6]
  Hsu, Che-Wei [1/1]
  Hsu-Hua Lee [1/3]
  Hsu-Hua Lee, Tsau-Tang Yang [1/1]
  Hsu, Ming-Yuan [2/2]
  Hsu, Ping-Yu [1/1]
  Hsu, S.Y. [0/1]
  Hsu, Shih-chang [0/1]
  Hsu-Shih Shih [5/5]
  Hsu, Tze-Yuan [1/1]
  Hsu, Yi-Chang [1/1]
  Hu [1/1]
  Hu, D. C. [1/2]
  Hu, Da-Chian [3/5]
  Hu, Yihang [1/1]
  Huan-Jyh Shyur [2/2]
  Huang, Chen-chung [2/2]
  Huang, Chih-wen   [4/4]
  Huang, Chih-wen, Liao, Chin-nung [2/2]
  显示项目226-250 / 923. (共37页)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈