English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55217/89514 (62%)
造访人次 : 10719083      在线人数 : 22
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [271/976]
  專書 [53/74]
  專書之單篇 [32/44]
  研究報告 [50/160]
  學位論文 [945/959]
  專利 [0/4]
  視聽著作 [1/1]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 51(3.96%)
  含全文笔数: 926(71.89%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 926(100.00%)
  下载大于10次: 914(98.70%)
  全文下载总次数: 208999(43.36%)

  最后更新时间: 2020-02-19 04:39


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目426-450 / 923. (共37页)
  << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lo, Wen-Pin [1/1]
  Lo, Woei [1/3]
  Lou, Kuo-Ren [1/1]
  Lou, K. R.   [2/2]
  Lou, Kuo-ren   [19/19]
  Lu, C. J. [0/2]
  Lu, K. C. [0/1]
  Lu, K.H. [1/1]
  Lu, Shao-ling [2/2]
  Lu Wang [1/1]
  M. Jeya Chandra [0/1]
  Manhwa Wu [4/5]
  Mei-Chuan Cheng [1/1]
  Mei, Chung, Hsin [1/1]
  Michael Wang, Chih-hung [1/1]
  Min-Ju Yang [1/1]
  Min-Yuh Day   [4/5]
  Min-YuhDay [1/1]
  Ming, Chen Hai [1/1]
  Ming, Chen,Hai [1/1]
  Ming-Yuan Hsu [0/1]
  Mu Lan Ma [0/1]
  Ni, Yen-sen   [16/18]
  Ni, Yensen [3/7]
  Niu, Han-jen   [25/31]
  显示项目426-450 / 923. (共37页)
  << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈