English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 62642/95500 (66%)
造访人次 : 3045341      在线人数 : 220
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [317/1049]
  專書 [57/80]
  專書之單篇 [33/45]
  研究報告 [50/161]
  學位論文 [947/961]
  專利 [1/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 34(2.44%)
  含全文笔数: 1269(91.03%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1269(100.00%)
  下载大于10次: 1269(100.00%)
  全文下载总次数: 320762(47.15%)

  最后更新时间: 2024-02-26 22:13


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 1047. (共42页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  al, Yensen Ni et [1/1]
  An-Pu Huanga [1/1]
  Andreas Futschik [1/1]
  Atanu Biswas [1/1]
  Bhatt, Priyanka C [2/2]
  Bi, Yahua [2/2]
  Blankson, Charles [1/1]
  Bose, S. [1/1]
  C.C. Chen [1/1]
  C. H. Cheng [1/1]
  C. H. Ho [2/2]
  C. H. Su [1/1]
  C.J., Cheng [1/1]
  C. T. Yang [1/1]
  Cai, Zheng-Xun [1/1]
  Cai, ZX [1/1]
  Cárdenas-Barrón Leopoldo Eduardo [2/2]
  Chan, Shu-Feng [1/1]
  Chan, Ya-lan [2/2]
  Chang, Wei-Ling [1/1]
  Chang, C. T. [3/3]
  Chang, Chao-jung [1/1]
  Chang, Che Cheng [1/1]
  Chang, Chia-Chen [1/1]
  Chang-Ching Lin    [1/1]
  显示项目1-25 / 1047. (共42页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈