English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55217/89514 (62%)
造访人次 : 10719090      在线人数 : 23
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [1/2]
  專書 [1/1]
  學位論文 [1/1]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 3(50.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 3(100.00%)
  下载大于10次: 3(100.00%)
  全文下载总次数: 466(26.54%)

  最后更新时间: 2020-02-19 08:44


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-16 / 16. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Duen-Kai Chen [0/1]
  Duen-Kai Chen, Shih-Hsin Chen [0/1]
  Huang, Jiung-Yao [1/3]
  Hui, Lin   [1/3]
  Lee, Ming-Che [1/3]
  Tung, Ming-Chih [1/3]
  Wai, Shu-shen [0/2]
  Wang, Kuei Min [0/2]
  Wu, Ji-Jen [0/2]
  惠霖   [2/2]
  李銘哲 [1/1]
  杜怡璋 [1/1]
  王貴民 [1/1]
  董明智 [2/2]
  黃俊堯 [2/2]
  李銘哲 [1/1]
  显示项目1-16 / 16. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈