English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84396 (59%)
造訪人次 : 7459933      線上人數 : 71
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [2/70]
  專書 [1/2]
  研究報告 [1/12]
  學位論文 [1/3]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 8(25.81%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 6(75.00%)
  下載大於10次: 6(75.00%)
  檔案下載總次數: 1923(58.31%)

  最後更新時間: 2018-03-21 17:03


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 38. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Brijesh Thapa [0/1]
  Chang, Che-Wei [1/1]
  Chen, Ching-Yi [0/1]
  Chen, Hui-Mei [1/1]
  Chen, W. J. [1/1]
  Chiang, L. H. N. [0/3]
  Goldman, T. L. [1/1]
  Huang , W. C. [0/3]
  John Confer [0/1]
  Juan, Pin-ju   [10/12]
  Larsen, D. L. [1/1]
  Lin, Chin-tsai [4/6]
  Lin, Shin-yi [2/2]
  Lu, A. H. [0/1]
  Matarrita-Cascante [0/1]
  Trejos, Bernardo [0/2]
  Tzec, A. [0/1]
  Wang, Ching-Tang [0/1]
  何立德 [0/1]
  劉思岑 [0/1]
  張政興 [0/1]
  張淑雲 [0/3]
  戴柏睿   [0/6]
  楊國禎 [0/1]
  王逸欣 [0/1]
  顯示項目1-25 / 38. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋