English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49350/84015 (59%)
造访人次 : 7266835      在线人数 : 50
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [373/560]
  會議論文 [61/605]
  專書 [113/144]
  專書之單篇 [116/168]
  研究報告 [63/133]
  學位論文 [356/383]
  其他 [4/5]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 89(4.45%)
  含全文笔数: 1086(54.35%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1082(99.63%)
  下载大于10次: 1040(95.76%)
  全文下载总次数: 195172(2.03%)

  最后更新时间: 2018-01-20 01:26

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目426-450 / 1096. (共44页)
  << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsou, Hsing-Chun [1/1]
  Tsou, Tsung-Lin [1/1]
  Tu, Yu-Yin [1/1]
  Vining, Aodan R. [1/1]
  Wan-Ling Huang [1/3]
  Wang, Chi-Chung [1/1]
  Wang, Chi-liang [1/1]
  Wang, Chien-Ching [1/1]
  Wang, Chih-Wei [0/1]
  Wang, Chih-yi [1/1]
  Wang, Ching-Hsing [0/3]
  Wang, Chiung-Wen [1/1]
  Wang, Huei-huang [1/1]
  Wang Jen-shun [1/1]
  Wang, Shih-ching [1/1]
  Wang, Shu-Feng [1/1]
  Wang, Shu-hua [1/1]
  Wang, Teh-yu [1/3]
  Wang, Tsung-Jen [1/1]
  Wang, Tzu-li [1/1]
  Wang, Yi-Ying [1/1]
  Wang, Yuan-Lung [1/1]
  Wang, Yung-chun [1/1]
  Warburton, Nigel [2/2]
  Wei, Mei-Ling [1/1]
  显示项目426-450 / 1096. (共44页)
  << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈