English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61825/94645 (65%)
造訪人次 : 1634937      線上人數 : 15
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [22/25]
  會議論文 [40/70]
  專書 [1/2]
  研究報告 [3/12]
  學位論文 [1/3]

  鄰近社群


  資訊軟體學系 [21/32]
  資訊通訊科技管理學系 [6/10]
  資訊創新與科技學系 [60/83]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 67(59.82%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 67(100.00%)
  下載大於10次: 67(100.00%)
  檔案下載總次數: 16535(0.10%)

  最後更新時間: 2023-06-02 12:55

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 114. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Anderson, D. H. [0/1]
  Barrie, E. [0/1]
  Brijesh Thapa [1/1]
  Chang, Che-Wei [1/1]
  Chang, Ching-yu [1/1]
  Chen, Ching-Yi [0/1]
  Chen, F. [0/1]
  Chen, Hui-Mei [3/5]
  Chen, W. J. [1/2]
  Chiang, L. H. N. [3/4]
  Chiu, Y. H. [1/1]
  Chu, Zi-chun   [0/2]
  Coble, T. G. [3/5]
  D. L. Larsen [1/2]
  Dung, Wan-lin [0/1]
  Fish, T. E. [1/2]
  Goldman, T. L. [1/1]
  Hoye, R. [2/2]
  Hsin-Yi Yeh [0/1]
  Hu, H. N. [2/2]
  Huang , W. C. [3/4]
  Huang, C. J. [0/1]
  Huang, Chia-li [0/1]
  Huang, W.C. [0/1]
  Hwang, M. H. [1/1]
  顯示項目1-25 / 114. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋