English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55222/89520 (62%)
造访人次 : 10721521      在线人数 : 16
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  歐盟資訊中心通訊 [62/62]
  期刊論文 [22/27]
  會議論文 [4/13]
  專書 [5/6]
  專書之單篇 [5/5]
  研究報告 [2/3]
  視聽著作 [4/4]
  其他 [1/1]

  子社群

  機構典藏 [89/89]

  邻近社群


  品質保證稽核處 [1/3]
  人力資源處 [1/5]
  國際暨兩岸事務處 [1/1]
  學生事務處 [2/3]
  學習與教學中心 [2/8]
  學術副校長室 [0/1]
  教務處 [29/106]
  文錙藝術中心 [0/2]
  淡江時報委員會 [1/1]
  秘書處 [1/3]
  總務處 [1/1]
  董事會 [45/54]
  資訊處 [5/11]
  軍訓室 [9/15]
  研究發展處 [3/10]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 8(3.81%)
  含全文笔数: 194(92.38%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 194(100.00%)
  下载大于10次: 194(100.00%)
  全文下载总次数: 92616(0.74%)

  最后更新时间: 2020-02-21 12:29

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 107. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cheng, Chu-yuan [1/1]
  Fang, Bih-Ling [1/1]
  Jou, Chi-chang   [1/1]
  Niu, Han-Jen   [1/1]
  SAUTENET, Antoine [1/1]
  Tsay, Ming-yueh [2/2]
  Yang, Chung-Ying [0/1]
  丁洪哲 [1/1]
  中華民國駐歐盟兼駐比利時代表處文化組 [1/1]
  傅淑琴   [1/1]
  劉大和 [2/2]
  劉書彬 [1/1]
  卓忠宏   [15/15]
  吳品曄 [1/1]
  吳沛縈 [1/1]
  吳理莉 [0/1]
  吳蕙君 [2/2]
  吳采薇   [3/3]
  周亮宇 [1/1]
  崔琳   [2/2]
  康夙如 [2/2]
  張允亭 [1/1]
  張怡菁 [4/4]
  張洋培 [1/1]
  張福昌   [5/5]
  显示项目1-25 / 107. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈