English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61707/94629 (65%)
造訪人次 : 1634097      線上人數 : 7
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [1186/1226]
  會議論文 [188/320]
  專書 [22/24]
  專書之單篇 [25/32]
  研究報告 [129/375]
  其他 [5/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 316(99.68%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 315(99.68%)
  下載大於10次: 315(99.68%)
  檔案下載總次數: 71093(14.15%)

  最後更新時間: 2023-06-01 06:33


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 608. (共25頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ceng, Qun-Xiong [1/1]
  Chan, An-ju [1/1]
  Chang, Bi-ching [1/1]
  Chang, Che-chuang [1/1]
  Chang, Chih-Ming [1/1]
  Chang, Fang-Ming [1/1]
  Chang, Hsu [1/1]
  Chang, Hui-Wen [1/1]
  Chang, Hung-Ling [1/1]
  Chang, Jia-bin [1/1]
  Chang, Jui-chun [1/1]
  Chang, Kai-Yun [1/1]
  Chang, Po-cheng [1/1]
  Chang, Po-Chun [1/1]
  Chang, Ting-chung [1/1]
  Chang, Tsorng-Hwa [1/1]
  Chang, Yu-Ling [1/1]
  Chang, Yuan-chun [1/1]
  Chao, De-fang [1/1]
  Chen, Chao-hsing [1/1]
  Chen, Chun-chieh [2/2]
  Chen, Da-wei [1/1]
  Chen, Fei-yin [2/2]
  Chen, Guan-Hong [1/1]
  Chen, Hsiang-Jen [1/1]
  顯示項目1-25 / 608. (共25頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋