English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49432/84396 (59%)
造訪人次 : 7458724      線上人數 : 82
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [844/1044]
  會議論文 [40/286]
  專書 [16/19]
  專書之單篇 [26/36]
  學位論文 [300/301]
  其他 [5/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 129(34.40%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 129(100.00%)
  下載大於10次: 129(100.00%)
  檔案下載總次數: 57546(21.34%)

  最後更新時間: 2018-03-21 07:38


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 60. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bau, J. J. [1/1]
  Chen, H. J.   [1/3]
  Chen, Jiun-ming [0/1]
  Chen, Shun-yi   [1/6]
  Hu, Shou-jen   [0/1]
  Huffer, F. [0/1]
  Huffer, Fred W. [0/1]
  Lin, C. T.   [0/3]
  Rayces, J. R. [0/1]
  Tseng, Shio-jenn   [0/1]
  Wu, Hsiu-fen   [0/1]
  Yang, Bo-yin [0/1]
  Yang, Gou-sheng [0/3]
  伍志祥   [2/4]
  余成義   [1/2]
  吳孟年   [6/8]
  吳建中 [0/2]
  吳漢銘   [0/6]
  吳焜裕 [2/2]
  姚為成 [1/1]
  張慧京   [6/11]
  張憶壽 [2/3]
  張玉坤   [7/9]
  徐治平 [0/2]
  方仁駿 [1/3]
  顯示項目1-25 / 60. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋