English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52084/87215 (60%)
造訪人次 : 8914697      線上人數 : 494
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [83/110]
  會議論文 [14/110]
  專書 [3/4]
  學位論文 [101/101]
  專利 [3/7]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 5(20.83%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 5(100.00%)
  下載大於10次: 5(100.00%)
  檔案下載總次數: 1864(3.01%)

  最後更新時間: 2019-02-22 19:35


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-13 / 13. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang WN, Lee GH, Kao TT, Lin CY, Hsiao TH, Tsai JN, Chen BH, Chen YH, Wu HR, Tsai HJ, Fu TF [1/1]
  Chen YH [1/1]
  Chen YH, Chang CY, Chang CF, Chen PC, Lee YT, Chern CY, Tsai JN [1/1]
  Chen YH, Chern CY, Tsai JN [1/1]
  Chen YH, Pai CW, Huang SW, Chang SN, Lin LY, Chiang FT, Lin JL, Hwang JJ, Tsai CT* [1/1]
  Chou CY [1/1]
  Ding YJ, Sun CY, Wen CC, Chen YH [1/1]
  Fu TF [1/1]
  Tsai CT [1/1]
  Wu CG, Cheng SC, Chen SC, Li JY, Fang YH, Chen YH, Chou CY [1/1]
  王三郎   [0/12]
  陳曜鴻   [0/6]
  陳銘凱   [0/1]
  顯示項目1-13 / 13. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋