English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54568/89241 (61%)
造访人次 : 10580103      在线人数 : 28
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [969/1107]
  專書 [17/19]
  專書之單篇 [28/36]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 19(6.19%)
  含全文笔数: 60(19.54%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 59(98.33%)
  下载大于10次: 58(96.67%)
  全文下载总次数: 10325(3.01%)

  最后更新时间: 2019-11-23 09:07


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目51-75 / 150. (共6页)
  << < 1 2 3 4 5 6 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lee, Y. C. [1/1]
  Li, G. [0/1]
  Liang-Hao Huang [1/1]
  Liang, J. C. [0/1]
  Liang, Jyh-ching [0/1]
  Lin, C. C. [0/2]
  Lin, C. T.   [3/9]
  Lin, Chien-tai   [2/20]
  Lin, Sung-Chiang [1/1]
  Lin, Y. R. [0/1]
  Lin, Y. T. [0/2]
  Liu, Kuan-liang [1/1]
  Lu, Chung-Tao [0/1]
  Matano, Hiroshi [1/1]
  Peng, Bo-yuan [0/1]
  Peng, C. Y. [0/1]
  Peng, Chien-Yu [1/1]
  Peng, Jyun-Fan [1/1]
  Salvy, B. [0/1]
  Shan-Hsiang Shen [1/1]
  Shieh, Chung-tsun   [1/3]
  Shimojo, Masahiko [2/2]
  Strecker, G.E. [0/1]
  Tam, Bit-shun   [2/36]
  Tsai, C. C [2/10]
  显示项目51-75 / 150. (共6页)
  << < 1 2 3 4 5 6 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈