English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55215/89514 (62%)
造访人次 : 10717179      在线人数 : 38
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [1044/1117]
  專書 [18/20]
  專書之單篇 [28/36]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 15(4.84%)
  含全文笔数: 63(20.32%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 62(98.41%)
  下载大于10次: 58(92.06%)
  全文下载总次数: 10844(3.11%)

  最后更新时间: 2020-02-17 14:23


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 155. (共7页)
  1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Balakrishnan, N. [3/7]
  Bardet, M. [0/1]
  Bardet, Magali [0/1]
  Bruno Salvy [0/1]
  Chan, M. K. [0/3]
  Chang, H. F. [0/1]
  Chang, Yuan-chin Ivan [1/1]
  Chen, C. H. [0/2]
  Chen, Chu-chih [1/1]
  Chen, H. J.   [1/2]
  Chen, Jiun-ming [0/2]
  Chen, S. Y. [0/1]
  Chen, Shun-yi   [1/12]
  Chen, Yan-Yu [0/2]
  Chen, Yen-mei J. [1/1]
  Cheng, Wei-hou   [0/1]
  Cheung, W. S. [0/1]
  Chi, Sunny [1/1]
  Chou, I. [0/1]
  Chou, Ivan [1/1]
  Chyan, Chuan-jen   [1/3]
  Courtois, N. [0/1]
  De-Nian Yang [1/1]
  Donovan, D. [0/1]
  eh, Yeong-nan [0/1]
  显示项目1-25 / 155. (共7页)
  1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈