English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84396 (59%)
造訪人次 : 7461771      線上人數 : 49
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [844/1044]
  會議論文 [40/286]
  專書 [16/19]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [300/301]
  其他 [5/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 5(13.89%)
  含全文筆數: 26(72.22%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 24(92.31%)
  下載大於10次: 24(92.31%)
  檔案下載總次數: 4279(1.59%)

  最後更新時間: 2018-03-22 04:41


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 85. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  (張玉坤), Yue-Cune Chang [7/7]
  Argiento, Raffaele [1/1]
  Balakrishnan, N. [3/6]
  Chan, Whei-ching [0/1]
  Chang, Cheng-Chen [1/1]
  Chang, I.S. [0/1]
  Chang, I-shou [1/1]
  Che-Chen Lin [1/1]
  Chen, Chiao-Chicy [1/1]
  Chen, Chun-houh [0/1]
  Chen, Hsin-Yi [3/3]
  Chen, Wun-Ke [1/1]
  Cheng, Helen [1/1]
  Chia-Chi Chen [1/1]
  Chien, L.C. [0/1]
  Chien-Tai Lin [0/1]
  Chih-Sung Liang [1/1]
  Chih-Teng Yu [1/1]
  Chiu-Hua Wang [1/1]
  Chow, S. N. [0/1]
  Chuan-Hsin Chang [1/2]
  Chuan-Mei Chen [1/1]
  Fung Chang Sung [1/1]
  Guglielmi, Alessandra [1/1]
  Ho, Yi-Hao [3/3]
  顯示項目1-25 / 85. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋