English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 58323/91877 (63%)
造訪人次 : 14302030      線上人數 : 118
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [187/313]
  專書 [21/23]
  專書之單篇 [28/35]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 63(5.45%)
  含全文筆數: 1112(96.11%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1112(100.00%)
  下載大於10次: 1110(99.82%)
  檔案下載總次數: 266910(62.94%)

  最後更新時間: 2021-07-25 07:55


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目626-650 / 1696. (共68頁)
  << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hung, Tsung-Hsing [14/14]
  Hung, Tsung–hsing [1/1]
  Hung, Yi‑Chieh [1/1]
  Hus, Jyh-ping [8/9]
  Huwang, Long-cheen [3/3]
  Huwang, Longcheen [1/1]
  Hwang, Dah-yan [5/5]
  Hwang, Dennis W. [1/1]
  Hwang, Hsien-kwei [1/1]
  Hwang, Jeng-jong [4/4]
  Hwang, Kuo-jen   [1/1]
  Hwang, Kwei-Shuai [1/1]
  Hwang, Leng-cheng [8/8]
  Hwang, Pei-Ing [1/1]
  Hwang, T. J. [1/1]
  Hwang, Wen-Han [3/3]
  Hwang, Wen‐Han [2/2]
  Hwey-Fang Liang [1/1]
  Hwu, H.-G. [1/1]
  I-Wen Penn [1/1]
  Ignatiev, Mikhail [1/1]
  Ignatiev, Mikhail Yu [1/1]
  Ishii, Hiroshi [1/1]
  J. P. Hsu [2/2]
  Jaakkola, Jouni J. K. [1/1]
  顯示項目626-650 / 1696. (共68頁)
  << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋