English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 58323/91877 (63%)
造访人次 : 14305075      在线人数 : 103
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [187/313]
  專書 [21/23]
  專書之單篇 [28/35]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 63(5.45%)
  含全文笔数: 1112(96.11%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1112(100.00%)
  下载大于10次: 1110(99.82%)
  全文下载总次数: 266988(62.94%)

  最后更新时间: 2021-07-25 14:45


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目451-475 / 1696. (共68页)
  << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Henderson, Johnny [2/2]
  Herrero, D. A. [1/1]
  Hirokazu Ninomiya [4/4]
  Ho, Hong-Nerng [1/1]
  Ho, Lo-Tone [1/1]
  Ho, Low-tone [1/1]
  Ho, Ming-chih [1/1]
  Ho, Pei-Shen [2/2]
  Ho, W. P. [1/1]
  Ho, Wei-Pin [1/1]
  Ho, Yi-Ha [1/1]
  Ho-Yu Lee [1/1]
  Hong, Min-chung [1/1]
  Hong, Pei-Chen [1/1]
  Horn, Der-kie [1/1]
  Horng JL [1/1]
  Horng, Muth-chyi [1/1]
  Hou, C.C. [1/1]
  Hou-Chuan Lai [1/1]
  Hseih, Tien-Shiang [1/1]
  Hsiang-Chun Hsu   [6/6]
  Hsiang‐Ping Wu [1/1]
  Hsiang‐Yun Lan [2/2]
  Hsiao, C.A. [1/1]
  Hsiao, Chih-Ang [1/1]
  显示项目451-475 / 1696. (共68页)
  << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈