English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 58323/91877 (63%)
造访人次 : 14304071      在线人数 : 37
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [187/313]
  專書 [21/23]
  專書之單篇 [28/35]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 63(5.45%)
  含全文笔数: 1112(96.11%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1112(100.00%)
  下载大于10次: 1110(99.82%)
  全文下载总次数: 266867(62.94%)

  最后更新时间: 2021-07-25 02:37


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目351-375 / 1696. (共68页)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chung, Ue-Lin [2/2]
  Chung, W. Y. [3/3]
  Chung, Wen-yuh [2/2]
  Chung, Wen‑Yuh [1/1]
  Chung, Yu-Chih [1/1]
  Chuo, Liang-Jen [1/1]
  Chute, C. G. [1/1]
  Chyan, C. J. [3/3]
  Chyan, Chuan-jen   [36/38]
  Chyn, J. L. [1/1]
  Cnien, H. H. [1/1]
  Cox, David R. [1/1]
  Creen, David Jr. [1/1]
  Dai, Yu-Tzu [3/3]
  Davila, Norbol [1/1]
  Davis, J. M. [1/1]
  Davis, JOHN M. [2/2]
  Deng, Jyh-Shyang Wu and Wen-Shuenn [1/1]
  Deng, Wen-Shuenn   [4/4]
  Ding, Cherng G. [1/1]
  Ding YJ [2/2]
  Ding, Yu-Ju [1/1]
  Donovan, Diane [1/1]
  Dragomir, S. S. [2/2]
  Dragomir, Sever S. [2/2]
  显示项目351-375 / 1696. (共68页)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈