English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 58793/92524 (64%)
造訪人次 : 643775      線上人數 : 38
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [187/313]
  專書 [22/24]
  專書之單篇 [28/35]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 75(6.42%)
  含全文筆數: 1123(96.07%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1123(100.00%)
  下載大於10次: 1123(100.00%)
  檔案下載總次數: 287388(63.48%)

  最後更新時間: 2021-10-25 13:36


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目376-400 / 1711. (共69頁)
  << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Donovan, Diane [1/1]
  Dragomir, S. S. [2/2]
  Dragomir, Sever S. [2/2]
  Du, Nguyen Huu [1/1]
  Ducrot, Arnaud [3/3]
  Ebneshahrashoob, Morteza [2/2]
  Ei, Shin-Ichiro [1/1]
  Eiji Yanagida [1/1]
  Elise Furlan [1/1]
  Elston, Timothy [2/2]
  Elston, Timothy C. [1/1]
  Eric Chuang [1/1]
  Eu, Sen-peng [3/3]
  Fan, Hueng-chuen [2/2]
  Fan, Yi-zheng [2/2]
  Fang, Chun-Kai [1/1]
  Fang, Jen-chun   [2/2]
  Fang, Kuo-Ying [1/1]
  Fann, C. Shen-Jang [1/1]
  Faraone, S. V. [1/1]
  Fei-Ling Wu, En-Chang Wu, Yue-Cune Chang, Wen-Yu Hu, Jyuhn-Huarng Juang, Mei Chang Yeh [1/1]
  Fei-Yin Chen [2/2]
  Feihuang Chang [1/1]
  Feng-Chen Pien, Yue-Cune Chang, Hsin-Pei Feng, Pin-Wei Hung, San-Yuan Huang, and Wen-Chii Tzeng [1/1]
  Feng, Chiueng-yi [1/1]
  顯示項目376-400 / 1711. (共69頁)
  << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋