English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 58793/92524 (64%)
造访人次 : 643832      在线人数 : 41
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [187/313]
  專書 [22/24]
  專書之單篇 [28/35]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 75(6.42%)
  含全文笔数: 1123(96.07%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1123(100.00%)
  下载大于10次: 1123(100.00%)
  全文下载总次数: 287553(63.48%)

  最后更新时间: 2021-10-26 01:12


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目326-350 / 1711. (共69页)
  << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chou, R. H. [1/1]
  Chou, Yuan-Hwa [4/4]
  Chow, Yunshyong [1/1]
  Chu, H. [0/1]
  Chu, Hao-Hua [2/2]
  Chu, Heng-Yi [1/1]
  Chu, Hsin [8/8]
  Chu, Huah [5/5]
  Chu, Huan [1/1]
  Chu, Yu-You [1/1]
  Chuan-Hsin Chang [2/2]
  Chuan-Mei Chen [1/1]
  Chuang, Cheng-Chi [1/1]
  Chuang, F. B. [1/1]
  Chuang, Hui-Wan [1/1]
  Chuang, Lee-Ming [1/1]
  Chuang, T. Y. [1/1]
  Chuang, Tien-yow [4/4]
  Chueng-He Lu [1/1]
  Chuhsing Kate Hsiao [2/2]
  Chun-Yen Chen [1/1]
  Chun-Yuan Lin [1/1]
  Chung, H. W. [1/1]
  Chung, Hsiao-Wen [4/4]
  Chung, Min-Huey [1/1]
  显示项目326-350 / 1711. (共69页)
  << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈