English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 58793/92524 (64%)
造访人次 : 643756      在线人数 : 47
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [187/313]
  專書 [22/24]
  專書之單篇 [28/35]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 75(6.42%)
  含全文笔数: 1123(96.07%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1123(100.00%)
  下载大于10次: 1123(100.00%)
  全文下载总次数: 287553(63.48%)

  最后更新时间: 2021-10-26 01:12


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目251-275 / 1711. (共69页)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cheung, W. S. [1/1]
  Cheung, Wing-Sum [1/1]
  Chi-Chung Wen   [1/1]
  Chi-Feng Chung [1/1]
  Chi, Kwan-Hwa [4/4]
  Chi, Mau-Shin [2/2]
  Chi-Ming Chen [1/1]
  Chi-Wen Kao [3/3]
  Chia-Huang Kao [1/1]
  Chia-Yu Kuo [1/1]
  Chian-Jen Wang   [1/1]
  Chiang, Bor-luen [1/1]
  Chiang, Hui-Hsun [1/1]
  Chiang, Kuo-Tung [1/1]
  Chiang, Shih Wei [5/5]
  Chiang, Yu-Shuang [1/1]
  Chiao-Chicy Chen [1/1]
  Chiao, M.T. [1/1]
  Chieh-Hsin Lin [1/1]
  Chien, C. W. [1/1]
  Chien, Li-Chu [2/2]
  Chien, Mao-Ting [1/1]
  Chien-Sung Tsai [1/1]
  Chien-Tai Lin   [5/5]
  Chien-Tai Lin, Ying Chen Lee, and N. Balakrishnan [1/1]
  显示项目251-275 / 1711. (共69页)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈