English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49064/83169 (59%)
造訪人次 : 6952052      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [66/577]
  專書 [26/36]
  專書之單篇 [3/5]
  研究報告 [131/551]
  學位論文 [429/441]
  專利 [13/56]
  視聽著作 [0/14]
  電腦程式 [1/2]
  其他 [4/8]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 65(4.69%)
  含全文筆數: 1053(76.03%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1053(100.00%)
  下載大於10次: 1053(100.00%)
  檔案下載總次數: 197793(54.95%)

  最後更新時間: 2017-09-19 19:46


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 2377. (共96頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  (….) [1/1]
  2. Yi Wei*, Wei-Jyun Wang, Yu-Ting Huang, Bo-Cheng Wang, Wen-Hao Chen, Sang-Hsiu Wu and Chiu-Hui He [0/1]
  9. Chii-Dong Ho, Zi-Jing Yang and Bo-Cheng Wang [0/1]
  Abajo, F. Javier García de [1/1]
  Abbas Raja Naziruddin [1/1]
  Abdallah, David J. [1/1]
  Abdelmohsen K [1/1]
  Abe A [1/1]
  Abedin MJ [1/1]
  Abeliovich H [1/1]
  Abriola, Darryl [0/1]
  AD, Nguyen [1/1]
  Agnello, S. A. [1/1]
  Ahmed, A. E. [0/2]
  Allen, T. J. [2/2]
  Alvarez, E. J. [1/1]
  Ambe, F. [0/1]
  Ambroziak, Wojceck [0/1]
  Andersen, Neils H. [1/1]
  Andersen, Niels H. [2/2]
  Andrus, M. B. [1/1]
  Anh Dzung Nguyen [5/5]
  Anthony W. Norman [1/1]
  Anurach Poloek [2/2]
  Arai, Motoo [2/2]
  顯示項目1-25 / 2377. (共96頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋