English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49432/84393 (59%)
造访人次 : 7452208      在线人数 : 74
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [1115/1288]
  會議論文 [10/230]
  專書 [41/52]
  專書之單篇 [4/4]
  研究報告 [123/351]
  學位論文 [221/235]
  其他 [12/14]

  邻近社群


  數學學系暨研究所 [1360/2067]
  化學學系暨研究所 [1743/3106]
  生命科學研究所 [172/318]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 81(3.73%)
  含全文笔数: 1526(70.19%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1525(99.93%)
  下载大于10次: 1514(99.21%)
  全文下载总次数: 380272(3.87%)

  最后更新时间: 2018-03-19 18:08

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目61-70 / 3174. (共318页)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  B. Angadi [1/1]
  B. Jo&oacute [0/1]
  B. Joós [1/1]
  B. K. Panigrahi [2/3]
  B. K. Tanner [1/1]
  B. Keimer [1/1]
  B. L. Hu [1/1]
  B. Pandey [1/1]
  B. R. Sekhar [2/2]
  B. Sundaravel [4/5]
  显示项目61-70 / 3174. (共318页)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈